WFOŚiGW w Zielonej Górze: Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej

29.02.2016

WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłosił konkurs z zakresu edukacji ekologicznej na dofinansowanie w formie dotacji na cele bieżące zadań o tematyce priorytetowej „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w województwie lubuskim”.

Konkurs kierowany jest do osób prawnych działających w województwie lubuskim, a jego przedmiotem jest przygotowanie i zorganizowanie w 2016 r. na terenie województwa lubuskiego kampanii edukacyjno-informacyjnych, o programowym charakterze aktywnej edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami, kreujących pożądane postawy i zachowania u relatywnie największej liczby mieszkańców. Za cele główne kampanii uznano: promowanie postaw i zachowań proekologicznych, zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, wyrabianie nawyku ich selekcji i segregacji u źródła (w gospodarstwach domowych), promowanie dobrych praktyk, upowszechnianie i rozwój wiedzy o korzyściach wynikających z segregowania odpadów komunalnych i o negatywnych konsekwencjach zaniedbań w dziedzinie gospodarki odpadami.

Dofinansowanie realizacji projektów kampanii, wyłonionych w wyniku postępowania konkursowego, odbywać się będzie w formie dotacji w wysokości do 100 proc.kosztów kwalifikowanych  zadania, jednak nie więcej niż 50 tys. zł  w ramach łącznej puli środków 250 tys. zł, która to kwota została zabezpieczona w planie działalności Funduszu na 2016 rok na organizację konkursów z dziedziny edukacji ekologicznej.

aktualności News icon

03.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Jak brzmi Szczecin? W urodziny miasta uczniowie nagrają jego dźwięki
Z okazji 75. Urodzin Szczecina młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego dowie się jakie odgłosy wydaje nasze miasto. Wybierzemy się...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl