WFOŚiGW w Toruniu podsumował 2018 rok!

05.02.2019

Prezes Zarządu Ireneusz Stachowiak oraz Zastępca Prezesa Zarządu Dariusz Wrzos dokonali podsumowania roku 2018.

Na działania proekologiczne w 2018 roku Fundusz wydatkował blisko 125 mln złotych (w tym 5 mln zł pochodziło ze środków NFOŚiGW). Podpisanych zostało 967 umów, w tym 829 dotyczących dotacji, a 138 pożyczek. Na podstawie w/w umów oraz umów zawartych w latach poprzednich wypłacono dotacje w kwocie prawie 26 mln złotych i pożyczki w wysokości 99 mln złotych. Finansowanie obejmowało m.in. następujące Programy Priorytetowe:

EDUKACJA EKOLOGICZNA – Program obejmował terenowe zajęcia edukacyjne, budowę i wyposażenie obiektów edukacyjnych, konferencje, sympozja oraz nagrody w konkursach ekologicznych. Beneficjenci Programu zrealizowali 294 zadania na łączną kwotę prawie 5 mln złotych.

OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI – Z programów finansowane były zadania takie jak: wprowadzenie zadrzewień na terenach publicznych, czynna ochrona obszarów cennych przyrodniczo, zabiegi pielęgnacyjne w parkach i ogrodach wpisanych do rejestru zabytków, ochrona i zwiększanie bioróżnorodności. WFOŚiGW w Toruniu przeznaczył na ten cel ponad 4 mln zł, w tym 1 mln zł na zwiększanie populacji pszczół.

AZBEST – To program, w ramach którego finansowane było utylizowanie wyrobów zawierających azbest. W 2018 roku 135 gmin otrzymało wsparcie w łącznej wysokości 4,4 mln złotych. Środki te pozwoliły na unieszkodliwienie rekordowej liczby odpadów, bo aż 10 000 ton. Warto dodać, że 4 000 ton pochodziło z porządkowania skutków nawałnicy, która miała miejsce w północnej części naszego województwa w sierpniu 2017 roku. Program funkcjonuje od 2011 roku i na przestrzeni 8 lat Wojewódzki Fundusz oraz Narodowy Fundusz przekazały na ten cel ponad 24 mln zł, co pozwoliło zutylizować 42 262 tony tych wyrobów.

EKOPIEC – Program, w ramach którego samorządy mogły wnioskować o dofinansowanie na rzecz osób fizycznych likwidujących piece na paliwa stałe. O dofinansowanie wystąpiło 109 gmin, a Fundusz przekazał na ten cel prawie 3 mln złotych.

EKODOM I SŁONECZNIK – Programy te skierowane były do właścicieli nieruchomości realizujących zadania termomodernizacyjne. Dofinansowanie udzielane było w formie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek do 100% kosztów kwalifikowanych z możliwością częściowego umorzenia. Dzięki środkom przeznaczonym na walkę z niską emisją udało się zredukować ponad 13 ton dwutlenku węgla, 47 ton tlenków azotu, 163 tony pyłów i 326 ton dwutlenku siarki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielał również pożyczek:

1) na zasadach ogólnych:

– z preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 3% w skali roku z możliwością częściowego umorzenia,

– beneficjenci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów,

– okres spłaty – do 10 lat z karencją w spłacie rat kapitałowych do 3 lat,

– z dofinansowaniem obejmującym do 100% kosztów kwalifikowanych;

2) płatniczych:

– udzielanych podmiotom, realizującym zadania dofinansowane ze środków unijnych, w celu zapewnienia płynności finansowej beneficjentów,

– z oprocentowaniem w wysokości 1,5% w skali roku.

Pożyczkobiorcami w większości były jednostki samorządu terytorialnego, a główny efekt ekologiczny dotyczył zadań z zakresu ochrony wód:

– 51 410 m wybudowanych sieci kanalizacyjnych,

– 302 przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków.

„2018 rok zakończył się owocnie, o czym świadczy kwota wypłaconych pożyczek i dotacji. To znacznie więcej niż w ubiegłych latach. Cieszą nas również uzyskane efekty ekologiczne, bo o te w głównej mierze chodzi. Poprawa jakości życia mieszkańców naszego województwa jest najważniejsza. Przez wiele lat Fundusz finansował zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, a teraz przyszedł czas na „Czyste Powietrze”. 2019 rok stanowi dla nas wyzwanie w walce z niską emisją, ale nie tylko. Fundusz przygotował również szereg innych programów obejmujących różne dziedziny ochrony środowiska. Nowa oferta programowa zostanie ogłoszona 4 lutego br.” – podsumował Ireneusz Stachowiak – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu.

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl