NFOŚiGW: Ponad 33 mln zł ze środków POIiŚ 2014-2020 i NFOŚiGW na poprawę efektywności dystrybucji ciepła w 6 miastach

24.10.2018

Krosno (w woj. podkarpackim), Działdowo (w woj. warmińsko-mazurskim), Zduńska Wola (w woj. łódzkim), Mielec (w woj. podkarpackim), Suwałki (w woj. podlaskim) i Olsztyn (w woj. warmińsko- mazurskim) zmodernizują sieci przesyłu ciepła. Poprawa wydajności ciepłowniczej w wymienionych 6 miastach będzie możliwa dzięki dofinansowaniom przekazanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycje przyniosą wymierne korzyści ekologiczne, m.in. spadek emisji dwutlenku węgla oraz szkodliwych pyłów.

Przekazanie dotacji dla Krosna, Działdowa, Zduńskiej Woli, Mielca i Suwałk przez NFOŚiGW nastąpi dzięki środkom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a ściślej – jego I osi i działaniu 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chodu, które wdrażane jest we współpracy z Ministerstwem Energii.

Krosno

Projekt pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska, zostanie zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie. Spółka jest beneficjentem dotacji z NFOŚiGW w wysokości 3 009 600 zł ze środków POIiŚ 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 6 600 786 zł. Stosowną umowę podpisali, 9 października br. w siedzibie Narodowego Funduszu, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Krośnie Janusz Fic.

Projekt, którego realizacja potrwa do końca 2020 r. zakłada modernizację sieci ciepłowniczej (ok. 2,71 km), w wyniku której będzie się ona składać z przewodów preizolowanych w zakresie średnic nominalnych od 2xDN25 do 2xDN250. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej  (5 284 GJ/rok), spadek emisji pyłu (0,310 Mg/rok) oraz gazów cieplarnianych (CO2/rok 333,59 ). Niniejsze wskaźniki zostaną uzyskane w 2020 r.

Działdowo

Dofinansowanie przekazane przez NFOŚiGW ze środków POIiŚ 2014-2020 w wysokości 8 031 810 zł otrzyma Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie na przedsięwzięcie pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa – poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła, które zostanie zrealizowane do końca listopada 2021 r. Umowę regulującą przekazanie dofinansowania podpisali, 9 października br. w Warszawie, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu PC Sp. z o. o w Działdowie Grzegorz Karczewski. Całkowity koszt projektu wyniesie 11 725 822 zł. Jego przedmiotem jest przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną preizolowaną, budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz budowa i przebudowa istniejących węzłów cieplnych grupowych i indywidualnych (jedno i dwufunkcyjnych pracujących na potrzeby instalacji c.o. oraz c.w.u.). Wybudowana zostanie sieć ciepłownicza o długości 1 km, a równolegle zmodernizowana będzie sieć ciepłownicza długości 4,3 km. Powstaną także 42 węzły cieplne.

Efektem będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (36 631,79 GJ/rok), natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych został przewidziany na poziomie 3 662,99 tony równoważnika CO2/rok. Modernizacja przyczyni się ponadto do spadku emisji pyłów (37,69  Mg/rok).

– Nasze stare sieci w technologii kanałowej są już zużyte i generujemy duże straty na przesyle i dystrybucji. To skłoniło nas do starań o dofinansowanie największej z dotychczasowych inwestycji. Chcemy infrastrukturę w Działdowie unowocześnić i zarazem zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców na kolejne dziesięciolecia. Obecny system działa od lat 70., więc ten zmodernizowany tym bardziej powinien posłużyć co najmniej 30-40 lat. Będziemy mieć przy tym zyski środowiskowe, na przykład mniejszą emisję – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy Prezes Zarządu PC Sp. z o. o w Działdowie Grzegorz Karczewski.

Zduńska Wola

Dotacja NFOŚiGW w wysokości 6 689 975 zł pomoże zrealizować przedsięwzięcie pn. Zmniejszenie strat na przesyle i  dystrybucji ciepła poprzez modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych w Zduńskiej Woli. Budowa nowych przyłączy i węzłów do obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi. Beneficjentem dofinansowania są Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o. Umowę potwierdzającą otrzymanie dotacji podpisali 9 października br. w siedzibie Narodowego Funduszu: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski i Prezes Zarządu MSC Andrzej Aleksandrowicz. Przedmiotem projektu jest realizacja 6 zadań inwestycyjnych, mających na celu modernizację poszczególnych odcinków sieci ciepłowniczej na terenie Zduńskiej Woli poprzez wymianę najstarszych części przesyłu ciepła w układzie sieci kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych oraz budowę 6 nowych przyłączy. Całkowity koszt projektu to 9 796 034 zł.

Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę stanu technicznego sieci, dzięki czemu zmniejszą się straty generowane w procesie przesyłu oraz ryzyko powstawania awarii w kolejnych latach. Budowa nowych przyłączy zlikwiduje potrzebę wykorzystywania ogrzewania piecowego. W tym projekcie długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie 0,84 km, długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 4,78 km, a liczba wybudowanych węzłów cieplnych – 6 urządzeń.

W ramach efektu ekologicznego zmniejszy się zużycie energii pierwotnej (19 666,36 GJ/rok), zaś szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 681,36 tony równoważnika CO2/rok. Z kolei spadek emisji pyłów ukształtuje się na poziomie 0,17 Mg/rok. Prace przy inwestycji potrwają do końca września 2020. Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty w tym samym czasie.

 

– Podjęliśmy działania związane z kamienicami komunalnymi, przekonując zarządców, aby zainwestować w termomodernizację wraz z budową węzła i przyłączy. Równolegle przeprowadzona termomodernizacja i budowa sieci wewnętrznej, a potem podłączenie do sieci centralnej, będzie miało wyraźny rezultat antysmogowy, zwłaszcza, że te kamienice położone są w centrum miasta. Bolączką wszystkich firm ciepłowniczych jest strata na przesyle. Cała nowa  sieć będzie złożona z preizolatów, co spowoduje zmniejszenie nawet o 70 proc. utraty ciepła i obniżenie kosztów, z czego  skorzystają także odbiorcy – zaznaczył po podpisaniu umowy Prezes Zarządu MPC Sp. z o.o. Andrzej Aleksandrowicz.

Mielec

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu z NFOŚiGW trafi 5 348 048 zł. Przedsiębiorstwo zrealizuje przedsięwzięcie pn. Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca, którego koszt ogólny wyniesie 8 285 850,72 zł. Podpisanie umowy w tej sprawie nastąpiło w NFOŚiGW 8 października 2018 r. Przekazanie dotacji sygnował Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. Wiesław Tyniec.

Przedsięwzięcie obejmie przebudowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami, budowę nowej sieci cieplnej, likwidację węzłów grupowych, budowę nowych węzłów indywidualnych. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie 4,29 km. Przewidywany efekt ekologiczny inwestycji to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (8 097,92 GJ/rok) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych (810,58 tony równoważnika CO2/rok), a także spadek emisji pyłów (0,26 Mg/rok). Koniec prac projektowych, jak i termin osiągnięcia efektu ekologicznego zaplanowano na 15 września 2021 r.

– Już od kilku lat realizujemy w Mielcu działania mające na celu modernizacje systemu ciepłowniczego, które mają przede wszystkim na celu ograniczenie strat ciepła na przesyle. Rezultatem tego etapu będzie wymiana starej sieci i likwidacja dużego węzła grupowego, który zasila 20 bloków. Będziemy mogli znacznie sprawniej dostarczać ciepłą wodę użytkową do domostw poprzez zamontowane węzły indywidulane – powiedział po podpisaniu umowy Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. Wiesław Tyniec.

Suwałki

Dotacja z NFOŚiGW dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. w wysokości 3 366 174 zł pomoże zrealizować projekt pn. Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła. Przekazanie dofinansowania zostało potwierdzone podpisaniem umowy 2 października br. w siedzibie NFOŚiGW przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa Zarządu PEC w Suwałkach Sp. z o.o. Tadeusza Szaciło. Koszt całkowity inicjatywy wyniesie 6 660 108 zł

Wybudowane zostaną sieci ciepłownicze w Suwałkach o długości 2,43 km oraz 49 węzłów cieplnych. Efektem ekologicznym będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (5205,35 GJ/rok). Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych będzie kształtował się na poziomie 504,79 tony równoważnika CO2/rok. Spodziewany jest także spadek emisji pyłów (0,094 Mg/rok).  Nastąpi to pod koniec 2020 r. wraz z oddaniem nowych instalacji do użytku.

– Dzięki likwidacji węzłów grupowych zmienią się parametry podawania ciepła do budynków. Tym samym nasz klient nie będzie płacił za straty energii na przesyle z węzła grupowego do swojego budynku. Ponadto korzyścią wynikającą z modernizacji będzie nieporównywalnie łatwiejsze i bardziej efektywne sterowanie ogrzewaniem – podkreślił po podpisaniu umowy Prezes Zarządu PEC w Suwałkach Sp. z o.o. Tadeusz Szaciło.

Olsztyn

Nieco wcześniej, bo we wrześniu br. NFOŚiGW wsparł finansowo przedsięwzięcie pn.  Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie– etap II. Beneficjent – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie otrzymało 7 209 231 zł niskooprocentowanej pożyczki ze środków krajowych. Umowę regulującą pomoc finansową podpisał 14 września w siedzibie NFOŚIGW w Warszawie Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. Konrad Nowak. W spotkaniu uczestniczyła także Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych Lidia Warnel. Koszty generalne projektu wyniosą 13 562 545 zł. Wszystkie zadania inwestycyjne objęte projektem zlokalizowane będą w granicach administracyjnych gminy Miasto Olsztyn a zakończą się pod koniec 2020 r. Plan przedsięwzięcia przewiduje wybudowanie 2,4 km sieci cieplnej. Planowane korzyści środowiskowe to m.in. redukcja zużycia energii pierwotnej (6840,60 GJ/rok). Równolegle zmniejszona będzie emisja CO2 (670,10 Mg/rok), oraz pyłu (0,15 Mg/rok). Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do końca 2020 r.

Przekazanie pożyczki umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Cz. 2 Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach jego I osi priorytetowej.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl