img Newsletter

Usługa „Newsletter 17Funduszy” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Korzystanie z usługi „Newsletter 17Funduszy” jest dobrowolne, bezterminowe i bezpłatne.

W celu świadczenia usługi „Newsletter 17Funduszy” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

25 maja 2018 zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwane dalej Rozporządzeniem).

25 maja 2018 zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwane dalej Rozporządzeniem).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych przez Panią/Pana w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, tel.: 56 6212300, adres e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: ido@wfosigw.torun.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi „Newsletter 17Funduszy”
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  – sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  – usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  – ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  – przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  – cofnięcia zgody w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, na podstawie art. 77 Rozporządzenia.
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji usługi „Newsletter 17Funduszy”,
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 8. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

aktualności News icon

25.01.2022
Nowa część programu „Czyste Powietrze” – wsparcie nawet do 69 tys. zł
Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl