WFOŚiGW w Olsztynie: Cykl spotkań informacyjnych dotyczących RPO WiM

29.02.2016

W sumie prawie 500 osób wzięło udział w spotkaniach „Fundusze europejskie dla środowiska Warmii i Mazur – jak skutecznie założyć wniosek na działania związane z ochroną środowiska i OZE”, które odbyły się w Olsztynie, Ełku i Elblągu. Ich organizatorem był WFOŚiGW w Olsztynie, które jest Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

W poniedziałek 29 lutego rozpoczął się nabór wniosków w ramach RPO WiM Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna i 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. WFOŚiGW w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w przekazywaniu środków w ramach RPO WiM zorganizował cykl spotkań dotyczących przekazania informacji bieżących informacji dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych. Docelowo przeszkolonych zostało blisko 500 osób, w tym przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkania odbyły się w Olsztynie, Elblągu i Ełku. Podczas konferencji omówiono ze szczegółami cztery działania wdrażane przez WFOŚiGW w Olsztynie: działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. W nowej perspektywie alokacja środków we wszystkich czterech konkursach wynosi ponad 390 mln zł.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się m.in. na stronie www.fundusz.olsztyn.pl.

 

aktualności News icon

03.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Jak brzmi Szczecin? W urodziny miasta uczniowie nagrają jego dźwięki
Z okazji 75. Urodzin Szczecina młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego dowie się jakie odgłosy wydaje nasze miasto. Wybierzemy się...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl