NFOŚiGW: Zaproszenie na szkolenie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

23.10.2017

Regulamin konkursu, kryteria, system oceny i procedura wyboru projektów dla unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, a także instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, pomoc publiczna oraz analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 – to wszystko zaplanował NFOŚiGW podczas szkolenia, które odbędzie się 17 listopada br. Uczestnicy mogą też liczyć na indywidualne konsultacje.

Na bezpłatne szkolenie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa, ul. Konstruktorska 3A) należy się zarejestrować do 13 listopada 2017 r. na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dzialanie-22-poiis17112017/.

Szkolenie odbędzie się w związku z ogłoszonym przez Fundusz naborem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  II oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 200 mln zł na inne elementy infrastruktury systemu gospodarki odpadami zarezerwował NFOŚiGW w ramach już piątego naboru z unijnego działania 2.2 POIiŚ 2014-2020. Czas na przygotowanie i wysłanie dokumentów upływa 29 grudnia br. Nabór rozpocznie się 31 października 2017 r.

Przedsięwzięcia, obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, będą mogły zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

23Szczegóły V naboru z działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,19,v-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl