WFOŚiGW w Szczecinie: Czystsza woda dla mieszkańców, nowoczesne urządzenia i większa przepustowość. Zakończyła się rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Chełmie Gryfickim koło Trzebiatowa

02.10.2018

Koszt inwestycji, ważnej dla mieszkańców Trzebiatowa i okolic, to niemal 20 milionów złotych, z czego niemal 5 milionów to wsparcie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Projekt jest także finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno -ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków własnych beneficjenta – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Trzebiatowie.

Obciążenie oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem inwestycji poza sezonem letnim wynosiło 73%, a latem zbliżało się do wartości granicznych. W 2016 roku podpisano umowę na wykonanie prac, które objęły kompleksową przebudowę i rozbudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Chełmie Gryfickim na terenie gminy Trzebiatów.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni obejmowała:
– Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącym budynku głównym;
– Montaż nowego separatora piasku wraz z płuczką piasku w pomieszczeniu krat oraz budowa drugiej kraty mechanicznej wraz z instalacją płukania skratek i rozdrabniania skratek;
– Montaż drugiej wirówki w stacji odwodniania osadu oraz wykonanie nowego systemu transportu odwodnionego osadu z zastosowaniem przenośników ślimakowych zamiast dotychczasowych pomp śrubowych;
– w pomieszczeniu dmuchaw i pomp osadu – dmuchawy zostały wymienione na nowe i dostosowane do współpracy z dwiema komorami osadu czynnego oraz pompy osadu nadmiernego;
– zmodernizowano system zastawek w istniejącym piaskowniku napowietrzanym – wykonany zostanie „by-pass” piaskownika umożliwiający awaryjne przekierowywanie ścieków;
– Budowa kolejnej – drugiej – komory osadu czynnego;
– Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącej komorze osadu czynnego (wymiana dotychczasowych mieszadeł oraz rur dyfuzorowych – na nowe);
– Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w komorze rozdziału (wymiana zastawek);
– Przebudowa istniejących i budowa nowych sieci między obiektowych (kanalizacyjne, wodociągowe, osadowe, elektroenergetyczne, sterownicze wraz z niezbędnymi studzienkami i komorami,) ;
– Budowa i odtworzenie nawierzchni utwardzonych;
– wykonane zostały niezbędne drogi wewnętrzne i dojścia (chodniki) do nowych i istniejących obiektów.

Dzięki realizacji inwestycji – zwiększyła się przeputowość oczyszczalni, co pozwala na nieprzerwany odbiór ścieków od mieszkańców i firm z rejonu działania oczyszczalni.

aktualności News icon

07.12.2018
WFOŚiGW w Gdańsku – BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SZYMBARKU.
Zakończyła się realizacja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku”. Wybudowane zostały 3 km kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków. WFOŚiGW w Gdańsku...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl