WFOŚiGW w Gdańsku: Konkurs „Usuwanie odpadów zawierających azbest”

09.08.2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, które przeznaczą uzyskane z WFOŚiGW środki na finansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, o którym mowa w piśmie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 19 września 2017 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Dofinansowane będą działania polegające na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest lub na transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Fundusz może pokryć koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania. Podstawę do ich refundacji stanowi zawarta umowa. Przed terminem zawarcia umowy Wnioskodawca ponosi wydatki, mogące stanowić koszty kwalifikowane zadania, na własne ryzyko. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

  • 600 zł/tona odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
  • 300 zł/tona odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Wnioski należy składać w siedzibie Funduszu do 31 sierpnia 2018 roku.

aktualności News icon

18.04.2019
Szczecin – przy wsparciu Funduszu – stawia na elektomobilność
Miasto Szczecin kupiło kolejne cztery auta elektryczne. Z jednego z nich w codziennej pracy będzie korzystał Prezydent Szczecina – Piotr Krzystek. Zakup był...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl